Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
 

KONTAKT

VERTUYN s.r.o.
Na Prosecké vyhlídce 853/7
Praha 9, 190 00
tel: 734 158 790
info@babyandgo.cz
IČ: 27393151
DIČ: CZ27393151

NOVINKY

arr3Mutsy Nio                                  Nový kočárek Mutsy Nio kombinuje výhody kočárku Mutsy Nexo a Igo.... arr3Quinny Rachel ZoeKolekce Luxe Sport navržená renomovanou návrhářkou Rachel Zoe pro Quinny. ❤️ Klasická černobílá... arr3MAXI-COSI Autosedačka AxissFix Air Safety® 20183.11.2017 Jsme hrdí na to, že můžeme představit Revoluční produkt mezi autosedačkami AxissFix Air.... arr3Nová kolekce MUTSY 2018Od dnešního dne je na našem e-shopu dostupná nová kolekce MUTSY 2018! Letošní kolekce je plná změn.... arr3OUTLETOd dnešního dne Vám nabízíme zvýhodněný nákup v oddělení OUTLET. Jedná se o nové vybalené zboží v... arr3Rodi XP FIX STAR WARS 2018Novinka 2018   Všem fanouškům Star wars bychom chtěli s radostí oznámit, že od 15.11.2017 je na... arr3Nová kolekce MAXI-COSI 20183.11.2017   Všem fanouškům MAXI-COSI a nastávajícím maminkám bychom chtěli s radostí oznámit, že...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Upozorňujeme zákazníky, že slevy nabízené na našem e-shopu se nesčítají.

Děkujeme

 


» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babyandgo.cz


1. Kontaktní údaje

Provozovatel internetového obchodu:

VERTUYN s.r.o.
Na Prosecké vyhlídce 853/7 
190 00 Praha 9 IČ: 27393151 
Telefon: +420 733 737 703 
Email:info@babyandgo.cz

dále jen prodávající.

 

2. Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 
2. Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby
3. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
4. Kupující/nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
5. Plněním se rozumí zboží dodávané prodávajícím v souladu s jejím předmětem podnikání.
6. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem ze strany prodávajícího (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Přijetím nabídky ze strany kupujícího s dodatkem nebo odchylkou není smlouva uzavřena.
7. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v katalogu názvem a objednávkovým číslem.
8. Dodávkou či splněním prodávajícím (dále jen "dodávka") je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci, bylo-li kupujícímu zboží doručeno. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.
9. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.
10. Termín splatnosti je den, který určila prodávající a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet prodávajícího nebo uhrazena prodávajícímu v hotovosti. Prodávající není povinen splnit objednávku před zaplacením ceny objednávky.
11. Pokud není prodávajícím vydán speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v internetové nabídce prodávajícího ve znění jeho doplňků (dále jen "Ceník"). Prodávající si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. 

 

3. Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (Obchodní podmínky, Reklamační řád a Ochrana osobních údajů ) a že s nimi souhlasí. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek. 
Před zasláním objednávky Prodávajícímu, Kupující má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Odesláním objednávky Kupující zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů. 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí či nedodává, není dočasně dostupné, změnila se výrazně jeho cena. Prodávající se zavazuje o tomto kupujícího neprodleně informovat. V případě, že byla již ze strany kupujícího provedena platba, zavazuje se ji prodávající neprodleně vrátit. 
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Babyandgo. 
Prodávající dále kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, pokud není mezi stranami výslovně sjednána záloha či jiná platba,
c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v provozovně prodávajícího je náklad na dodání zboží 0,- Kč;
e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o: i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího;
f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit mimosoudně u prodávajícího na emailové adrese info@babyandgo.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující může zrušit objednávku zboží kdykoliv před jeho odesláním, a to na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího info@babyandgo.cz.
Dle ustanovení § 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být prodávajícímu doručeno. 
Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách prodávajícího, kde musí být uvedeno mimo jiné datum objednávky ve formátu DD.MM.RRRR, číslo objednávky, číslo účtu na které je vrácení peněz požadováno, datum a podpis kupujícího a forma a datum odeslání zboží na adresu prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře bez zbytečného odkladu v textové podobě.
Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
Zboží musí být odesláno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, v originálním obalu, musí obsahovat veškeré díly a příslušenství jako při dodání zboží kupujícímu. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura). Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.
Na základě řádného odstoupení od smlouvy a takto vráceného zboží budou kupujícímu vráceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu, převodem na účet peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno v našem obchodě. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu.
Poplatky za poštovné a balné jsou kupujícímu vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech:
1. Kdy není schopen doručit zboží v daném termínu.
2. Kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího.
3. V případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
4. Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
5. při nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu či při dodání zboží
V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo vrácena poštou na jeho adresu.
Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění sjednaného závazku, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V těchto případech nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody.

 

5. Uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky

• Předmětem koupě je zboží dodávané prodávajícím. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného prodávajícím. 
• Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí formou přenosu dat po síti Internet. Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
• Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pro kupujícího závazné. 
• Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem (obchodními podmínkami) a že s nimi souhlasí. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
• Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu. 
• Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.
• Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
• Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo v souladu s právními předpisy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat výslovně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost.
• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího, stane-li se objednané plnění nemožným, stejně tak je-li důvod na straně kupujícího, zejména je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. O této skutečnosti bude kupující vždy informován ihned poté, co se prodávající tuto skutečnost dozví. 
• Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Balné je ZDARMA.
• Odeslání zboží znamená dobu, ve které prodávající je schopen odeslat zboží ze skladu na adresu kupujícího. Kupující by tak měl k době odeslání připočíst 1 až 2 pracovní dny na dopravu v závislosti na zvoleném druhu dopravy. 
• Geis - zboží bude expedováno přepravní službou Geis. Ceny dopravy jsou platné dle ceníku a jsou včetně DPH. Pokud je hodnota objednávky vyšší jak 1.000,- Kč, je dopravné zdarma (platí pro objednávky s doručením v rámci České republiky). 
• Osobní odběr - zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese výdejního místa: Na Prosecké vyhlídce 853/7, Praha 9. Cena zdarma. 
• Místem dodání je adresa k provedení dodávky sdělená v objednávce kupujícím. 
• Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat prodávajícího o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje prodávající jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu. 
• Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla faktura, která je v písemné formě součástí dodávky. V případě, že dodací doklad bude prodávající vystaven zvlášť, musí být k faktuře připojen dodatečně. 
• Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím záruční list. Kupujícímu lze doporučit doplnit záruční list po uplynutí 14 denní lhůty od převzetí zboží o následující údaje: jméno či název kupujícího a datum vzniku kupní smlouvy, který je uveden na dokladu o koupi. Ve všech ostatních případech, kdy kupujícímu nebyl vydán záruční list, se má za to, že záručním listem je faktura. 
• Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo přepravce.

 

6. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob
Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy či obchodních podmínek.
Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Použitím služeb na webových stránkách kupující vyslovuje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů pro účely, realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IČ, DIČ, datum narození, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. 
Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány prodávajícím pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. 
Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě, výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla však vyslovuje kupující souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály prodávajícího či jeho obchodních partnerů. 
V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Na základě písemné žádosti kupujícího je prodávající povinen osobní údaje odstranit z databáze.
Požádá-li kupující prodávajícího o informaci týkající se zpracování osobních údajů, je prodávající povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu kupujícímu poskytnout, včetně specifikace osobních údajů a jejich zdroji, účelu zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

7. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je smluvní a je stanovena Ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží na internetových stránkách. Kupní cena zahrnuje DPH v zákonem stanovené výši, veškeré výdaje prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak). Kupující je s Ceníkem seznámen. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění.
2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost dnem uskutečnění dodávky (proti převzetí zboží). 
3. Způsob platby - dobírkou, bankovním převodem nebo v hotovosti (při osobním odběru).
4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

8. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pokud není Ceníkem stanoveno jinak, prodávající poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce platné dle obecných zákonných předpisů. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny dle Reklamačního řádu. 
Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením aktuálně platných právních předpisů, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení předchozího článku I. bod 2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující spotřebitel může svá práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou upraveny v reklamačním řádu.
Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky. 
Rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění vad zboží, stejně jako postup vyřízení vad naleznete v Reklamačním řádu.

 

9. Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. 
2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za prodávajícího. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce prodávající nabývají účinnosti 1. 1. 2016. 
Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.